Bandura Testaufnahmen _______________________

Aufnahme - 1

Brauner Phantom, Brauner Phantera, 2 x AKG 411 & 2 x ESPER

Brauner Phantom & Brauner Phantera

2 x AKG 411 (auf Steg geklebt)

 

2 x ESPER

Aufnahme 2

Brauner Phantera + AKG 411 (auf Steg geklebt)

Brauner Phantera + AKG 411 (auf Steg geklebt) + Esper (im Innenram der Bandura)