Corringham - Nicols - Seuthe – Bergmann ________ ____ 30.09.2023 Köln - Atelier Dürrenfeld/Geitel

  • Viv Corringham – Stimme & Elektronik
  • Maggie Nicols – Stimme
  • Marei Seuthe – Cello, Stimme
  • Tobias Bergmann – Synthesizer