Tatsuya Yoshida - Makoto Kawabata - Atsushi Tsuyama ____________ 24.5.2017, Bonn St. Helena

  • Tatsuya Yoshida – drums, voice
  • Makoto Kawabata – guitar, bass guitar, voice 
  • Atsushi Tsuyama – bass guitar, guitar, voice